VÝSTAVBA KANALIZACE

Výstavba tlakové kanalizace ve Ždánicích 2014 - 2015

Návrh smlouvy o zřízení závazku

Doba, po kterou musí být obec majitelem, byla stanovena fondem na dobu deseti roků a musí být ošetřena smlouvou. Po jednání s fondem bylo upuštěno od smlouvy o zřízení věcného břemene a bude použita smlouva o závazku, která se nezapisuje do katastru nemovitostí. Po této době bude záležet na majiteli nemovitosti zda se smlouva prodlouží o další , navrhujeme dvouleté období a nebo si bezplatně převezme zařízení do svého vlastnictví. Pokud se smlouva prodlouží nadále se o zařízení stará obec. Po dobu nejméně deseti let musí obec zajistit tento svůj majetek, aby nebyl třeba přesunut jinam, ale musí se o něho řádně starat a zajistit jeho chod popřípadě opravy na své náklady. Po uplynutí pětileté záruky je nadále správcem tohoto majetku obec a nese veškeré náklady na opravy, pokud závadu nezpůsobí majitel nesprávným zacházením se zařízením. Jak správně zacházet se zařízením budou majitelé seznámeni po namontování čerpadel a proti podpisu jim bude předán manuál. Pořizovací cena samotného čerpadla je cirka 16 tisíc korun. Životnost výrobce uvádí 15 let. Co se týče povinnosti připojení na tlakovou kanalizaci, to stanovuje zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích § 3 (8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Pokud tak vlastník nemovitosti neučiní a nepřipojí se na kanalizaci musí dodržet nařízení stanovené vodním zákonem číslo 254/2001 Sb. § 38 (6) Kdo kumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Což znamená prokázat likvidaci splašků oprávněnou osobou to je v podstatě na řádných stanicích ČOV. S kapacitou ČOV je počítáno i se zástavbou ploch uvedených v územním plánu. S položení hlavních řádů k těmto plochám se nyní nepočítá, neboť fond přiděluje dotace pouze do obydlených částí obce.

Smlouva se bude uzavírat buď před spuštěním čerpací jímky nebo v průběhu zkušebního provozu.

26. 10. 2016

Kanalizace v naší obci na konci měsíce září přešla již do ostrého provozu. 27. Září vydal odbor životního prostředí Kolín kolaudační souhlas a ukončil tak zkušební provoz čistírny odpadních vod. Zároveň v tomto časovém období bylo ukončeno koncesní řízení na výběr provozovatele vodovodu a kanalizace v naší obci. Toto řízení bylo hlavně díky stanoveným podmínkám Státního fondu životního prostředí, zdlouhavé a řekl bych zbytečně komplikované. Nic méně nakonec uspěla nejlépe pro nás známá firma Vodos s.r.o. Kolín. S touto firmou byla ke konci září uzavřena tak zvaná koncesní smlouva na provoz vodovodu a kanalizace a to na dobu deseti roků. Nyní dochází k postupnému předávání celé infrastruktury. Souběžně probíhá tak zvané závěrečné vyhodnocení akce se Státním fondem životního prostředí, kdy se vyhodnocuje celá stavba předkládá se počet připojených a nepřipojených nemovitostí.

Firma Vodos s.r.o. bude postupně uzavírat nové smlouvy ve, kterých bude zahrnuto i stočné. Na základě koncesního řízení a na základě stanovení nájmu za provoz infrastruktury, který navrhuje a schvaluje fond a ministerstvo financí. A to tak, aby byla vytvořena finanční rezerva na obnovu této infrastruktury, jsou stanoveny ceny vodného a stočného. Cena vodného bude uplatňována ve výši 23,83 Kč za m3 bez DPH, s DPH 27,40 Kč za m3. Cena stočného bude uplatňována ve výši 44.60 za m3 bez DPH, s DPH 51,64 za m3. Cena vodného a stočného bude účtována v jednosložkové formě 79,04 za m3. Z této ceny se v podstatě 15,50 Kč za m3 dostane obec zpět jako nájem a z tohoto nájmu musí obec vytvářet rezervu na obnovu celé infrastruktury. Nájemné stanovil fond s ohledem na ceny vybavení, jako jsou čerpadla, strojní vybavení čistírny odpadních vod a jejich pravděpodobné opotřebení. Výši nájemného nemohla obec nijak ovlivnit.

Pro srovnání, že tato cena je v dnešní době běžná předkládáme ceny vodného a stočného v několika obcích , kde se kanalizace a vodovod provozují: Kořenice 89,33 Kč, Kostelec nad Černými lesy 97,39 Kč, Krakovany 87,44 Kč, Plaňany 76,14 Kč, Miskovice 72,82 Kč, Radboř 77,44 Kč Suchdol 82,05 Kč, Velim 80,36 Kč, Tři Dvory 78,42 Kč, Škvorec 89,13 Kč, Tuklaty 87,12 Kč.

Přestože, se zdá cena stočného poměrně vysoká ve srovnání s likvidací fekálií odvozem na jinou čistírnu odpadních vod je tato cena přijatelná. V současné době je jedinou čistírnou, která přijímá fekálie, čistírna v Českém brodě. Likvidace 8 m3 fekálií s odvozem stojí 1725,-Kč, ve Ždánicích vás vyjde na 413,- Kč. Vyjímečně vám vezmou fekálie na čistírnu v Zásmukách, kde 3 m3 vás vyjdou na 700,- Kč, ve Ždánicích za stejný objem zaplatíte 154,90- Kč.

16. 3. 2016

V těchto chvílích stále probíhá zkušební provoz čistírny odpadních vod. Ze 147 zhotovených přípojek je v této době ještě nepřipojeno 24 nemovitostí. Je více než velmi nutné, aby se tyto nemovitosti připojily nejdéle do konce měsíce dubna. O té doby začne probíhat kontrola fondu na zhotovené dílo. A tento počet nepřipojených nemovitostí by ohrožoval podmínky na přidělení dotace, což by pro obec mohlo mít finanční dopad. Z těchto důvodů prosím majitele těchto nemovitostí, aby dodrželi tento termín. Další nepříjemný dopad, by mohl nastat i pro majitele nepřipojených nemovitostí, neboť fond tyto nemovitosti nahlásí vodoprávnímu odboru životního prostředí a ten může provést tak zvanou kontrolu likvidace odpadních vod v těchto nemovitostech a požadovat doklad o odvozu a likvidaci těchto vod na čistírnách odpadních vod.

Dále probíhá koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v naší obci. Prozatím provoz zajišťuje obec pod dozorem oprávněné osoby. Provoz zatím probíhá bez větších potíží. Po zkušenosti s dosavadním provozem čerpacích jímek, upozorňujeme na velkého nepřítele, kterým je vysrážený tuk v těchto jímkách. A samozřejmě tím největším nepřítelem jsou vlhčené ubrousky, se kterými si neporadí ani řezací ústrojí čerpadla.

18. 12. 2015

Základní stavba kanalizace byla ukončena k 14.srpnu 2015. Od této doby probíhá zkušební provoz čistírny odpadních vod a též připojování jednotlivých nemovitostí na tuto kanalizaci. Byly opraveny porušené části silnic. Do těchto chvil je připojeno na kanalizaci 114 nemovitostí ze 148 instalovaných jímek. 34 nemovitostí zatím není připojeno z toho sedm nemovitostí není obydleno, takže připojení zde zatím není možné. Zbývá tedy dopojit 27 nemovitostí. Tímto zároveň chci poprosit všechny majitele nepřipojených nemovitostí, aby se pokusili v co nejkratší době o připojení, aby nebyla ohrožena dotace, kterou obec na výstavbu obdržela. Co se týče povinnosti připojení na tlakovou kanalizaci, to stanovuje zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích § 3 (8) Obecní úřad vydá po novém roce v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Pokud tak vlastník nemovitosti neučiní a nepřipojí se na kanalizaci musí dodržet nařízení stanovené vodním zákonem číslo 254/2001 Sb. § 38 (6) Kdo kumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem. Což znamená prokázat likvidaci splašků oprávněnou osobou to je v podstatě na řádných stanicích ČOV. Myslím, že toto opatření nebude třeba použít, neboť všechny prozatím nepřipojené nemovitosti mají nainstalovanou čerpací jímku a jsou připojeny na hlavní řád a proto zřejmě jen časově a technicky připojení nestíhají.

Čistírnu odpadních vod prozatím provozuje obec pod dozorem oprávněné osoby. V podstatě provoz kontroluji a zajišťuji já. Proškoleny jsou ještě dvě osoby, pro případ, že bych z nějakých důvodů nemohl provoz zajistit sám. Pro zatím toho nebylo zapotřebí. Podotýkám, že ani já ani dvě zmíněné osoby nepobíráme za tuto činnost žádné finanční odměny, jak bylo již v obci spekulováno. Mimo to probíhá tak zvané koncesní řízení na provozovatele kanalizace. Jakmile bude provozovatel vybrán převezme od obce smluvně provoz celé kanalizace a zároveň vodovodu. Náklady na provoz kanalizace prozatím hradí obec. O výši stočného se bude rozhodovat nejdříve v prvním čtvrtletí příštího roku. Během tohoto čtvrtletí budou uzavírány též smlouvy o závazku mezi obcí a majiteli nemovitostí na zařízení, které je v majetku obce (čerpací jímka, čerpadlo a tlakové potrubí). Po dobu nejméně deseti let musí obec zajistit tento svůj majetek, aby nebyl třeba přesunut jinam, ale musí se o něho řádně starat a zajistit jeho chod popřípadě opravy na své náklady. Pokud závadu nezpůsobí majitel nesprávným zacházením se zařízením.

1. 5. 2015

Podívejte se na několik fotografií přípravy přístupové cesty k čističce a sváření řádů a přípojek.

4. 3. 2015

Od poloviny ledna pokračují díky počasí práce na výstavbě tlakové kanalizace. V těchto chvílích již jsou skoro hotové hlavní řády. Chybí již jen přibližně 300 metrů. Hrubá stavba čistírny odpadních vod je dokončena a koncem března se začne s instalací technologie.

Je položeno též čtyřicet přípojek včetně čerpacích šachet. Nyní se pokračuje dle možností s pokládáním přípojek, snažíme se přizpůsobit času a potřebám majitelů nemovitostí, z těchto důvodů pokládání není chronologické, ale přizpůsobuje se potřebám občanů.

Majitelem celé díla bude po kolaudaci Obec. Dílo je financováno částečně z fondů Evropské unie, částečně z fondů ČR a částečně z finančních zdrojů obce. Správce kanalizace v tuto chvíli vybíráme neboť podle směrnic SFŽP nyní probíhá tak zvané koncesní řízení (výběrové) z něhož vyjde správce. Dle směrnic musí být pouze jeden správce celé vodovodní infrastruktury. Koncesní řízení se provádí až po započetí díla neboť ho dozoruje SFŽP a provádí ho autorizovaná firma schválená SFŽP a obcí. V hodnotící komisy budou i zástupci obce. Majitelem přípojky šachty a čerpacího zařízení bude obec to je nařízení SFŽP, který dotaci přidělil. A to po dobu nejméně 10 let. Záruka na celé dílo tudíž i na přípojky je pětiletá.

Jímka jak již bylo publikováno ve zpravodaji je 2 metry vysoká a má metr v průměru a nátok do jímky je maximálně v hloubce 130 centimetrů. Výkop je tedy přibližně metr dvacet na metr dvacet šíře a dva metry hloubka. Ve většině případů se zhotovitelem navštěvuji nemovitosti já. A vše potřebné dohadujeme na místě. Bohužel se nedá příliš dopředu přesně naplánovat zhotovení přípojek, proto postupujeme podle toho, který úsek musí být nejdříve spuštěn do zkušebního provozu a po té postupně postupujeme dále. Snažíme se vždy nejdéle čtrnáct dní předem informovat majitele nemovitostí a přibližně stanovit termín, ale v tomto případě se to nedá stanovit přesně záleží na počasí technice a v mnoha případech i podloží nebo poruchách techniky. Takže potom postupně upřesňujeme, ale vycházíme občanům vstříc a pokud jim termín nevyhovuje, dohodneme jiný. Na snímcích je zachycena čerpací jímka, výkopové práce a ukázky terénních úprav po dokončení přípojky.

20. 12. 2014

Stavba kanalizace pokračuje podle naplánovaného harmonogramu. Stavební práce na čistírně odpadních vod jsou ukončeny. A podstatná část hlavních řádů je položena. Od začátku příštího týdne se veškeré práce zastaví a pokračování nastane v polovině ledna pokud to počasí dovolí. Předkládáme několik fotek, jaké máme v některých místech obce podloží.

29. 11. 2014

Stavba kanalizace pokračuje hlavně pokládáním hlavních řádů. Do těchto chvil byly položeny hlavní řády od čističky odpadních vod od hřiště k zemědělskému areálu Agrofarmy, dále až na konec ulice u okálů. Od křižovatky u Fialů k Obecnímu úřadu, celá ulice u sokolovny, celá ulice podle hospody u Balšánků. Zde nastaly první větší komplikace, neboť tato ulice byla v plánu podvrtat, což se díky podloží nepodařilo, a proto od domu rodiny Šmejkalových musela být nasazena těžká výkopová technika, aby zvládla skalnaté podloží. Vzhledem k tomu, že se v tomto prostoru nacházejí též vodovodní přípojky a přípojky do povrchové kanalizace došlo zde k neplánovanému zdržení a tím i k jednodennímu omezení vjezdů do domů čp. 22,21 a 20. Tímto se majitelům dotčených nemovitostí ještě jednou i jménem firmy omlouváme.

V ulici k Obecnímu úřadu byla zámková dlažba podvrtána, takže došlo k minimálnímu rozebrání této dlažby. Dále probíhá pokládání hlavních řádů od Nykosu k rybníku. Položena je asi polovina tohoto řádu.

Na čistírně odpadních vod byly provedeny těsnící zkoušky, které vyšly na výbornou. Pokračovalo zavážení okolí čistírny dříve vybagrovanou zeminou a byly započaty stavební práce na technickém domku nad čistírnou.

V následujících dnech se počítá s položením hlavních řádů od rybníka k bývalé kovárně a od rybníka přes Dolejšák pod potokem k Bílkovům. Dále pokud to počasí dovolí budou pokračovat stavební práce na čistírně.

Doslechli jsme se obavy některých obyvatel o kvalitě pokládaného potrubí. Jedná se o skutečnost, že červené potrubí má v některých místech porušenou neboli částečně odřenou červenou povrchovou úpravu. Informovali jsme se okamžitě nejen u zhotovitele díla , ale i u výrobce. Červený potah je pouze velmi slabá povrchová úprava, která nemá žádný vliv na kvalitu a trvanlivost potrubí. Červený potah odlišuje potrubí, které je možné zatahovat do pod vrtů, černé potrubí se pokládá do výkopů a musí se zasýpat. Při svařování potrubí naopak musí dojít k odstranění červeného potahu a po svaření potrubí se ničím nenahrazuje. Samozřejmě červené potrubí lze též pokládat do výkopů a samozřejmě zasýpat pískem nebo jemným kamenným prachem.

21. 10. 2014

Práce na kanalizaci pokračují ještě nadále výkopovými pracemi a pokládáním hlavních řádů. Výkopové práce budou pokračovat až k zámkové komunikaci u Fialů a obejdou celý trojúhelník u bývalé staré váhy. Po té cca od středy začnou razící práce. To znamená, že další část bude podvrtávána cca po sto metrech. Dále probíhá napouštění čistírny vodou pro zkoušku těsnosti základní vany.

15. 10. 2014

Po výkopových pracích na budoucí čistírně odpadních vod byly provedeny betonářské práce na této stavbě. Betonářské práce jsou již více jak deset dní ukončeny a probíhá zrání betonů. V mezičase byla položena přípojka vody na budoucí ČOV a přípojka elektrické energie. Dále byl položen hlavní řád od čistírny podél hřiště, ulice od uličky na hřiště k Nehasilovým a odtud až k silážní jámě u bývalého družstva. Tyto práce byly provedeny výkopovou technikou. Dále se počítá s podzemním ražením

Rámcové seznámení s projektem

V minulosti se již několikrát obec zabývala možnostmi výstavby kanalizace v naší obci. Je to zcela logické, neboť kanalizace patří k základním inženýrským sítím. Poprvé se obec zabývala možností výstavby kanalizace již v roce 1994. V té době byla možnost vybudování pouze gravitační kanalizace, jiné systémy se v té době ještě neznaly. Již tenkrát firma, která připravovala rozpočet akce, konstatovala, že díky členitosti terénu obce a vzhledem k opukovému podloží v části obce, jsou náklady vzhledem k počtu obyvatel příliš vysoké a je nemožné na stavbu získat prostředky ze státního rozpočtu. Rozpočet samozřejmě v té době mnohonásobně převyšoval možnosti obce a z tohoto důvodu byla stavba odložena na neurčito. Další roky však nepřinesly žádný průlom. Přesto, že se na trhu objevily nové technologie, které vycházely značně levněji, například podtlaková kanalizace, nebo tlaková kanalizace, popřípadě domácí čistírny odpadních vod. Dotační politika státu, až do roku 2007 vůbec nepočítala s malými obcemi, to znamená s obcemi do 500 obyvatel. V roce 2006 díky Evropské unii, která stále více do popředí řadí životní prostředí, vyhlásila vláda Program rozvoje venkova. Tento program podporuje právě obce do 500 obyvatel a dává jim možnost za určitých, ne zrovna jednoduchých podmínek realizovat projekty, které jsou pro ně finančně absolutně nedosažitelné. Tento program má prozatím vymezený časový horizont do roku 2013.

Program počítá s dotacemi na tyto akce:

 • obnova či výstavba inženýrských sítí
 • zpracování územně plánovací dokumentace obce ( územní plán )
 • budování a rekonstrukce obecních vodovodů a kanalizačních sítí včetně čistíren odpadních vod
 • budování a obnova místních komunikací
 • obnova návsí a ulic, chodníků, zastávek, osvětlení, oplocení, hřišť a sportovišť, laviček, mobiliáře
 • stavební obnova budov
 • výstavba zařízení odpadového hospodářství
 • výsadba zeleně, parkové úpravy v obci a okolí
 • revitalizace drobných toků a ploch v obci
 • úpravy pro výstavbu nových obytných domů a hospodářských objektů

Dotační politika

Na tyto projekty může obec v letech 2008 až 2013 získat dotaci ve výši 90% s vlastním podílem ve výši 10%. Dotace je rozdělena takto: Evropská unie poskytuje dotaci ve výši 70% investice Česká republika dotaci ve výši 20% investice a 10% kryje z vlastních zdrojů Obec společně s občany. Z tohoto programu logicky vyplynulo, že prvním krokem naší obce by měl být územní plán a výstavba kanalizace. Následovat by měla obnova místních komunikací a chodníků. Odkanalizování naší obce je více než nutné a ve chvíli, kdy je tato investice podporována dotací v 90% výši by bylo nerozumné s touto investicí otálet. Právě do roku 2013 by měly mít obce vyřešen tento problém a z těchto důvodů jsou dotačně podporovány i obce do 500 obyvatel.

Rozhodnutí zastupitelstva obce

Všechny tyto důvody vedly zastupitelstvo obce ke schválení zpracování zadání územního plánu, který je nezbytný pro další investiční akce a oslovilo, jak stavební firmy tak projektanty o návrhy řešení odkanalizování obce. Výsledek analýz byl prakticky jednoznačný. Podtlaková kanalizace je v našich podmínkách nepoužitelná, vzhledem k převýšení jednotlivých částí obce, ostatně od podtlakové kanalizace se prakticky již ustupuje, právě z těchto důvodů. Gravitační kanalizace o 100% převýšila náklady oproti kanalizaci tlakové. Hlavní rozdíl je v zemních pracích. Při tlakové kanalizaci je hlavní řád ukládám do hloubky 90 centimetrů tedy do nezámrzné hloubky. Průměr potrubí je maximálně 15 centimetrů a potrubí se dá různě ohýbat. Při gravitační kanalizaci, kdy musí být zachovám spád, by se potrubí muselo na mnoha místech ukládat až 2,5 metru do země a průměr potrubí je od 30 centimetrů až do 50 centimetrů. Vzhledem k průměru tlakového potrubí , je možné v některých částech obce jít zelenými pásy nebo chodníky a přípojky podvrtat, v případě gravitační kanalizace by se muselo postupovat středem vozovek a podvrty nejsou možné vzhledem k jejich ceně pro jejich průměr. Další velmi značný náklad byly tři přečerpávací jímky, které by musely být vybudovány díky spádovosti některých částí obce. Tyto přečerpávací jímky by značně též prodražily provoz kanalizace a promítly by se do ceny stočného. Další poměrně značné náklady činí kontrolní a revizní šachty, které musí být budovány po určitých vzdálenostech. Nemalý problém by vznikl mnoha občanů s připojením se na hlavní řád. Připojení na hlavní řád musí být plastovou přípojkou o průměru 25 centimetrů a to z důvodu rizika ucpání. V mnoha případech by nebylo možné dodržet spád k napojení na hlavní řád a muselo by docházet k přečerpávání fekálií do přípojky. Rozhodujícím argumentem pro rozhodnutí se pro tlakovou kanalizaci byla jednoznačně cena díla. Dotace z Programu rozvoje venkova je samozřejmě finančně omezená. Přepočítává se na ekvivalentního občana. Při tomto přepočtu naše obec jen tak tak při počtu ekvivalentních obyvatel dosáhne na výši dotace na tlakovou kanalizaci. Z těchto všech důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo o zpracování projektu na vybudování tlakové kanalizace. Zastupitelstvo dle zákona oslovilo tři nezávislé projekční kanceláře z Prahy, Hradce Králové a ze Suchdola. Při výběrovém řízení byla vybrána projekční kancelář Ing. Dlabáčka z Hradce Králové a té bylo zadáno zpracování projektu.

Zákonné ustanovení

Troufám si říct, že v tuto chvíli zákon o vodách a kanalizacích nedodržuje více jak 70% našich domácností. Odkanalizováním obce uděláme další krok ke zlepšení životního prostředí ve kterém tady žijeme. Ušetříme občanům značné náklady na vyvážení fekálií na okolní čistírny. Zde již nastává další velký problém, neboť okolní čistírny nechtějí fekálie z okolních obcí přijímat a tento stav se bude zhoršovat, protože okolní čistírny byly konstruovány na počet obyvatel toho onoho města a nejsou přizpůsobeny na husté kaly ze senkroven.

Co říkají naše zákony:

Zákon o vodách číslo říká 254/2001 sbírky v případě, že odpadní vody vypouštíme do dešťové kanalizace, do potoka nebo přímo do země pomocí trativodu, nebo zasakovací jámy a podobně:

§8 odst.1 písm. c) Každé vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních musí být povoleno.

§38 (3) Kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění.

§38 (4) Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit.

§118 (1) Pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod se stanoví ve výši od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

Pokud se obci podaří získat finanční prostředky a vybudovat kanalizaci na základě zákona 274/2001 sbírky o kanalizacích a vodovodech §3 (8) Obecní úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uloží vlastníkům stavebních pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. ( Jak víme, je to technicky možné téměř všude. ) Věřím, že ve většině případů připojení na kanalizaci občané uvítají, neboť je oprostí od velkých starostí, které by je čekali při jiné likvidaci fekálií. Jinou likvidaci bude nutné nejdéle od roku 2013 řádně vykázat a doložit. A řádně vykázat lze pouze dvěma způsoby. Buď domácí čistírnou, nebo dokladem o likvidaci fekálií na čistírně odpadních vod s vykázáním množství likvidovaných fekálií, které musí přibližně odpovídat množství odebrané vody z místního vodovodu. Je pravdou, že použití kanalizace zatíží domácí rozpočty o tak zvané stočné, a odebranou elektrickou energii, kterou spotřebuje čerpadlo v kanalizační jímce. Stočné bude odvislé od provozních nákladů čistírny odpadních vod. Minimální částka bude 30 korun na kubický metr, pod tuto částku, jak jsme si ověřovali se žádný provozovatel nedostal. Spotřeba elektrické energie čerpadla počítaná na čtyřčlennou rodinu o průměrné spotřebě vody za rok, při dnešních cenách elektrické energie 440,- Kč. Čtyř členná rodina v průměru spotřebuje za rok 175 metrů kubických vody. Což při ceně stočného 30 korun je ročně 5.250 korun plus elektrická energie 440 korun dohromady 6.690,. korun. Znamená to že likvidace jednoho kubíku fekálií vyjde na 32, korun padesát haléřů. V tuto chvíli likvidace jednoho kubíku fekálií na čistírně v Kostelci nad Černými lesy, kam prozatím a nevíme jak dlouho ještě můžeme fekálie odvážet stojí s odvozem 166,- Korun. Občané, kteří nyní takto fekálie likvidují mi částku zcela určitě potvrdí. Ještě jenom pro srovnání čtyřčlenná rodina o průměrné spotřebě jak jsem již vzpomenul 175 kubíků ročně, zaplatí při požití tlakové kanalizace ročně 6.690 korun, při odvozu fekálií na čističku zaplatí rovných 29.000,- korun.

Přípojky k nemovitostem

Dotační příspěvek řeší přípojky do 50 metrů od hlavního řadu. Včetně ukončení kanalizační jímkou z polypropylénu s čerpadlem o výkonu 1,1 kilowat. Pokud bude přípojka delší než 50 metrů, rozdíl si uhradí majitel nemovitosti z vlastních zdrojů. K čerpadlu je nutné přivést elektrické napájení o 380 voltech, tak zvaný motorový proud. Do kanalizační jímky bude napojen odpad z nemovitosti. Kanalizační jímky budou umístěny na pozemcích majitelů nemovitostí. Po uplynutí záruky se stanou majetkem občanů. Celková cena 50 metrové přípojky a čerpací jímky s příslušenstvím, bez elek.kabelu činí cca 106.500,- Kč.

Podíl majitelů nemovitostí na přípojkách

Dotační politika našeho státu požaduje nejen podíl obce na jednotlivých projektech, ale i podíl občanů, ať se jedná o plyn, kanalizaci či vodovod. Obecní zastupitelstvo po zvážení všech okolností , rozhodlo na svém zasedání dne 8.prosince minulého roku o podílu majitelů nemovitostí ve výši deset tisíc na jednu přípojku. Zastupitelstvo se přiklonilo k nejspodnější hranici příspěvku.

Stavební řízení a projektová dokumentace.

Aby mohla Obec podat žádost o dotaci musí mít vypracovánu kompletní projektovou dokumentaci včetně přípojek. Na základě této dokumentace je vydáno územní rozhodnutí, které vydává stavební úřad Kouřim a po vydání územního rozhodnutí je vydáno stavební povolení, které vydává stavební úřad Kolín. Bez těchto třech dokumentů není možné o dotaci žádat. Pro dopracování projektu přípojek potřebuje projektant alespoň přibližné místo umístění kanalizační jímky. V tomto případě budeme žádat majitele nemovitostí o vyznačení tohoto místa v katastrální mapě. A pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení musí obec doložit souhlas majitelů nemovitosti s umístěním přípojky na jejich pozemku. Tento souhlas musí být podepsán všemi majiteli nemovitosti. Podpisy nemusí být ověřené.

TLAKOVÁ KANALIZACE

Co je to TLAKOVÁ KANALIZACE

Tlaková kanalizace je bezobslužný systém odvádění splašků potrubím malých průměrů, z čerpacích jímek, ve kterých jsou umístěna čerpací soustrojí.

ČERPACÍ JÍMKA

Vodotěsná válcová nádoba z plastu nebo betonu, zakopaná na pozemku uživatele, do které jsou svedeny splaškové vody z nemovitosti. Průměr šachty se pohybuje od 0,8 do lm, hloubka od 2 do 2,5m

ČERPACÍ SOUSTROJÍ

Objemové čerpadlo vybavené drtičem nečistot je zdrojem tlaku. Vyčerpá 42 litrů za minutu a je schopno dopravit splašky až do vzdálenosti 8 kilometrů.

POTRUBÍ

Plastové potrubí (polyetylén) o průměru 4 až 15 centimetrů. Ukládá se pouze do nezámrzné hloubky ( 1 m) v rýze o šířce 40 centimetrů

Jak pracuje TLAKOVÁ KANALIZACE

Do čerpací jímky jsou svedeny splaškové vody z nemovitosti. Jejich množství v jímce sledují čidla. Ta jsou tři. V okamžiku, kdy hladina dosáhne horního čidla dojde k sepnutí čerpadla umístěného na dně jímky. To splašky rozdrtí a vyčerpá z jímky potrubím o průměru 4 centimetry do hlavního kanalizačního řadu. Čerpáni je ukončeno po dosažení spodní hladiny hlídané prostředním čidlem. Spodní čidlo zajistí vypnutí čerpadla v případě, že by se nezastavilo po dosažení spodní hladiny splašků v jímce a zabrání tak běhu čerpadla naprázdno. Čerpadlo a čidla hlídající množství splašků v jímce jsou propojena s ovládací skříňkou, umístěnou na fasádě nebo stojánku.

Výhody TLAKOVÉ KANALIZACE

 • vodotěsný systém - ekologický systém bez úniku do spodních vod - samočistící schopnost potrubí - záruka 20 let
 • úzký výkop bez potřeby spádu - nízké náklady na výstavbu
 • stoka bez revizních objektů - od jímek až po čistírnu odpadních vod uzavřený systém - nízká energetická náročnost -- příkon čerpadla jen 1,5 KW
 • nízké stočné
 • bezobslužný provoz - servis do 24 hodin

Tlakové sítě za 30%, kompletní kanalizace za cca 60 % nákladů na gravitační kanalizaci

Výhodné řešení v lokalitách kde je

 • řídká zástavba
 • nevhodné sklonové podmínky
 • vysoká hladina spodní vody
 • nevhodné geologické podmínky
 • hotové sítě, vozovky, nedostatek místa apod.

Tlakové sítě za 30%, kompletní kanalizace za cca 60 % nákladů na gravitační kanalizaci Již po staletí jsou komunální odpadní vody odváděny pomocí gravitační kanalizace. Je obecná představa, že po vybudování gravitační kanalizace, která je ze všech možných technických řešení stavebně i investičně nejnáročnější, je celý problém vyřešen. Z provozně ekonomického hlediska je považována za nejhospodárnější řešení. Pravda je to však pouze v ideálních podmínkách. V členitějších územích, kde není vhodný sklon terénu popřípadě není žádný, je nutno použít i v gravitační kanalizaci velké čerpací stanice, které již nejsou bezobslužné a mají značné provozní náklady.

Při podrobnější analýze se prokázalo, že použití gravitační kanalizace v takovýchto podmínkách je velmi drahé, technicky i provozně náročné. Z těchto důvodů byla v zemích, kde jsou časté uvedené problémové podmínky (Maďarsko, Holandsko, Švýcarsko), hledána alternativní řešení. Jedním z alternativních způsobů odvádění odpadních vod je tlaková kanalizace, která je dlouhodobě a úspěšně používána a ověřena v Maďarsku.

Výhody:

 • malý rozsah zemních prací - potrubí je uloženo v nezámrzné hloubce (0,9 - 1,2 m)
 • malé profily potrubí DN 40 - DN 150 mm
 • pružná volba trasy (kopírovaní terénu, vyhnutí překážkám, protlaky pod vozovkami)
 • nezávislost na sklonu terénu, možno čerpat i do kopce
 • žádná infiltrace balastních vod
 • samočisticí efekt - není nutno pročisťovat potrubí - síť je bezúdržbová
 • investiční náklady jsou průměrně o 40 - 50 % nižší než u gravitační kanalizace
 • rychlá výstavba
 • kombinace se všemi druhy kanalizace
 • přesné určení dopravovaného množství splaškových vod podle spotřeby elektrické energie

Nevýhody:

 • závislost na dodávce elektrické energie
 • využití pouze pro odvod splaškových vod (oddílná kanalizační soustava)
 • provoz čerpacích jímek vyžaduje pravidelnou údržbu

Údržba

Čerpací jímka pracuje automaticky a žádnou zvláštní pozornost nevyžaduje. Údržba by měla spočívat v ostříkání celého zařízení proudem vody od usazenin a to alespoň jednou do roka. Po dvou až třech letech je možno si objednat servisního pracovníka, který kromě pravidelné roční údržby změří i izolační stav čerpadla a zreviduje elektroinstalaci.

Ekonomika provozu

Čerpadlo v jímce může být napájeno buď z domovního rozvodu, nebo z jiného zdroje.
Jeho denní spotřeba elektrické energie v čtyřčlenné domácnosti je předmětem následujícího výpočtu:
předpokládáme, že 1 osoba vyprodukuje za den cca 120 l odpadní vody
Čtyřčlenná domácnost vyprodukuje Qd = 480 l/den
Čerpadlo vyčerpá Qč = 40 l/min, takže odpadní vodu z jedné domácnosti vyčerpá za pracovní čas tp = Qd : Qč = 480 : 40 = 12 minut = 0,2 hod.
Za den spotřebuje čerpadlo 0,2 x 1,5 kW = 0,3 kWh
Za rok spotřebuje 365 x 0,3 kWh = 109,50 kWh.
T.j. cca 438,- Kč/rok při předpokládané ceně elektrické energie 4,- Kč/1 kWh

Síť tlakové kanalizace

uložená do nezámrzné hloubky, může kopírovat terén. Vzhledem k malému nároku na prostor a malému objemu zemních prací je možné kanalizační potrubí umístit na veřejných pozemcích prakticky všude. Nejčastější průměry potrubí se pohybují od DN 40 - 150. Síť může být zakončena v ČOV nebo v gravitační kanalizaci.

Návrh sítě

Základem pro výpočet sítě je rovnice kontinuity v = Q/S. Aby nedocházelo k zanášení, je třeba dodržet minimální rychlost 0,7 m/s. Další faktory, které ovlivňují dimenzování sítě jsou:

 • dopravní délka
 • dopravní výška
 • ztráty třením v potrubí
 • apod.

U námi naddimenzovaných sítí tlakové kanalizace je zaručena jejich samočistící schopnost. Na tlakové kanalizační síti může být i několik set čerpacích jímek. Předpokladem pro bezchybnou činnost všech jímek na síti, je použití čerpadel takových parametrů, pro které je vypočítána.

Čerpací jímka

(sběrná šachta), do níž jsou gravitačně svedeny splaškové vody z jednoho domku případně objektu (max. 40 osob). Standardní čerpací jímka (pro jeden domek) má objem cca 1,5 m3, což je přepočteno na 1 obyvatele cca desetidenní produkce odpadní vody. Velikost jímky může být podle situace i větší či menší. Vzhledem k tomu, že se čerpací cyklus odehrává v dolní třetině jímky, slouží její zbylý objem jako akumulační rezerva pro případ havárie či výpadku dodávky el. proudu.

Čerpadlo

Kalové čerpadlo osvědčené konstrukce je vybaveno řezacím zařízením. Jeho hydraulické parametry jsou vynikající - 40 l/min, dopravní výška čerpadla je na výstupu omezena pojistným ventilem (bez něhož by přesákla i 100 m). Na výtlaku je čerpadlo vybaveno nezbytnými armaturami. Čerpadlo je schopno po rovině přepravovat splašky na vzdálenost větší než 5 km.

Ovládací automatika

spíná a jistí čerpadlo a vyhodnocuje stav v čerpací jímce na základě použitých plováků a elektrod. Dává široké možnosti signalizace všech stavů (zapnuto, čerpá se, servisní hladina, maximální hladina, porucha apod.), aby byl zaručen plný komfort. Signalizace může být optická (standard), akustická, GSM, příp. pomocí radiových vln.

Splašková knalizace

Navrhovaná tlaková kanalizace je v dimenzích D50 mm až D90 mm hlavní řady a D40 mm a D50 mm podružné řady - přípojky. Tlaková kanalizace je řešena s použitím čerpací technologie tak, že splaškové vody z nemovitosti jsou potrubím gravitačně svedeny do čerpací šachty, ze které jsou přes podružný řad ( přípojku ) čerpány do hlavních rozvodných řadů, kterými jsou dále, pomocí větevné sítě, čerpány společným výtlakem do projektované ČOV.

Protože jsou použita objemová čerpadla, může trasa kanalizace kopírovat terén bez použití vzdušníků a kalníků, neboť objemová čerpadla umožňují udržovat potrubí v čistotě bez zanášení. Lomové a revizní šachty na kanalizaci odpadají, protože se jedná o tlakovou kanalizaci. Na potrubí jsou umístěny sekční uzávěry a proplachovací kusy z důvodu případného natlakování.

Pro napojení všech čerpacích šachet na jednotlivé hlavní kanalizační řady slouží podružné řady (přípojky) z potrubí PE100RC-SDR11 - D40 mm (5/4") nebo potrubím PE100RC-SDR11 - D50 mm(6/4”). Čerpací šachty jsou navrženy vodotěsné. Každá šachta je opatřena čerpadlem s automatickou regulací hladiny. Čerpadla v čerpacích šachtách budou napojena na elektrorozvod jednotlivých nemovitostí.

Čerpací šachty tlakové kanalizace

Z důvodu minimalizování zbytkového množství odpadních vod v čerpací šachtě (proces anaerobního zahnívání) je důležité, aby čerpané množství splaškových vod v čerpací šachtě o vnitřním průměru 800 mm vnějším 100 mm bylo 70 až 100 litrů a zbytkové množství, které zůstane v šachtě po vyčerpání, bylo maximálně 70 až 100 litrů. U čerpacích šachet o průměru 1200 mm, které budou u bytovek bude čerpané množství 140 až 200 litrů a zbytkové množství maximálně 150 až 230 litrů. Z těchto důvodů nesmí být připojení do šachty vedeno přepadem přes jímku, nebo čerpadlo vloženo přímo do původní jímky, neboť by došlo k ohrožení chodu čistírny odpadních vod díky zahnívání odpadní vody v jímce.

Podmínkou pro provoz čerpadla, které je částečně ponořené za účelem chlazení a kvůli dostatečnému akumulačnímu prostoru v případě výpadku elektrického proudu je zaústění dna přípojky minimálně 1,0 m nade dno šachty. Šachta je vysoká 2 metry, nátok do šachty lze posunovat a to nejvýše do hloubky 1.2 metrů.

V šachtě bude použito hydrostatické rotační čerpadlo, které pracuje na principu plynulého vytlačování čerpané kapaliny směrem k výtlačnému tělesu v uzavřených pracovních prostorech. Bude vybaveno účinným řezacím zařízením se samočistící funkcí. Vnější část řezacího zařízení navíc bude svou rotací účinně míchat kapaliny uvnitř jímky, čímž zamezí usazování kalů a tuků.

Před samotnou výstavbou čerpacích šachet bude provedeno odsouhlasení či upřesnění umístění ČŠ s majiteli pozemků.

Do šachty si majitel nemovitosti přivede gravitační domovní splaškové potrubí převážně průměru DN 150 nebo i menšího rozměru. Zaústění přípojky do šachty bude dle průměru vyfrézováno na míru a musí být vodotěsné.

Další otvor pro vedení výtlačného potrubí PE-HD 40 mm bude cca 100 cm pod horním okrajem šachty, to znamená metr pod povrchem. Do šachty nebude zaústěna dešťová voda nebo voda podzemní.

Ovládací automatika

Ovládací automatika je určena k napájení, jištění a řízení chodu ponorného kalového čerpadla. Montáž ovládací automatiky a připojení na síť může provádět jen osoba oprávněná s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb. Před uvedením do provozu nutno provést výchozí elektrickou revizi ve smyslu ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Při instalaci ovládací automatiky je nezbytně nutné, aby přívodní kabel byl na začátku vedení jištěn rovněž proudovým chráničem.

Použity budou plastové ovládací skříně, které je možné osadit přímo na venkovní stěny, příp. na kovovou konstrukci (2× stojka+1× příčník, které budou tvořit rám se zabetonováním). Z důvodu krytí IP 55 není nutná dodatečná montáž stříšky. Kabely jsou do ovládací skříně přivedeny přes kabelové průchodky; ve venkovním prostředí budou uloženy do chráničky z trubky proti mechanickému poškození. Průřezy, jištění a uložení přívodních kabelů do ovládací skříňky musí odpovídat všem příslušným ČSN. Kabely od šachty k ovládací skříni nesmí překročit délku 8 metrů.

Připojení ovládací automatiky na elektrickou energii z nemovitosti bude provedeno napájecím kabelem CYKY 5×1,5 z domovního rozvaděče, který bude opatřen proudovým chráničem (samostatný jistič 10 A, charakteristiky B). Toto připojení k ovládací skříni si zajistí majitel nemovitosti.