SOUČASNOST

1989 – 2002

Vše začalo 6.12.1989
ten den se sešli tři občané naší obce a domluvili se, že ihned založí koordinační výbor Občanského fóra v naší obci. Kdo to byl? Káninská Jana, Balšánková Květoslava a Josef Krupička. Koordinační výbor ihned začal pracovat na jediném hlavním bodě a to založit OF v naší obci. Josef Krupička se hned druhý den odebral do Prahy na filosofickou fakultu mezi stávkující studenty a pozval mluvčí studentů na první shromáždění OF ve Ždánicích.

8.12.1989
se uskutečnilo první shromáždění občanů, které vedl Josef Krupička. Na tomto shromáždění se za členy OF přihlásilo 107 občanů, byl schválen program OF a zvoleni mluvčí OF ve složení: Krupička Josef, Káninská Jana, Balšánková Květoslava, Novotný Jaroslav, Kubelka Stanislav.

21.12.1989
se sešlo druhé shromáždění OF za účasti 105 členů. Na jednání byli jako hosté studenti filozofické fakulty a studenti Vysoké zemědělské školy a také redaktor Rudého práva. Hlavním bodem bylo schválení znovu založení Místního národního výboru ve Ždánicích. Návrh byl podpořen všemi přítomnými členy.

3.1.1990
třetí shromáždění za účasti 97 členů. Na jednání byli přizváni předseda MNV Malotice a tajemnice MNV Malotice a tajemnice Okresního národního výboru Kolín. Byla projednána otázka znovu založení MNV Ždánice.

4.1. 1990
se sešel výbor OF a zahájil průzkum veřejného mínění mezi voliči obce na znovu založení samostatného MNV Ždánice.

12.1.1990
se sešel výbor OF aby vyhodnotil průzkum veřejného mínění voličů. Z 243 voličů odevzdalo dotazník 219 voličů, 4 voliči jsou na vojně a jeden již v obci nežije, ale není dosud odhlášen. Pro založení MNV Ždánice se vyjádřilo 214 voličů, 5 voličů se zdrželo vyjádření a 19 voličů anketní lístky neodevzdalo.

16.1.1990
sestavil výbor OF na základě výsledku ankety žádost o znovu založení MNV ve Ždánicích a podstoupil ji vyšším orgánům.

2.2.1990
se sešlo čtvrté shromáždění OF za účasti 74 členů. Projednalo výsledek ankety a vzalo na vědomí žádost o znovu založení MNV v obci, po té se strhla ostrá diskuse o práci stávajících poslanců MNV Malotice , kteří zastupují obec Ždánice. Velká výměna názorů padla i na nedostavěnou hasičárnu a obchod se smíšeným zbožím. Bylo odsouhlaseno setkání se všemi dosavadními poslanci zastupujícími naší obec.

3.2.1990
se sešel výbor OF projednal datum schůzky se stávajícími poslanci a připravil návrh doplnění nových poslanců MNV.

4.2.1990
se sešel výbor OF se stávajícím poslanci MNV Malotice za obec Ždánice po delší diskusi souhlasili všichni stávající poslanci až na pana Pateru v pokračování poslanecké práce i po vzniku MNV Ždánice až do svobodných voleb, které jsou plánovány na podzim tohoto roku a dále souhlasili s doplněním o poslance navržené plénem OF. Tento krok byl nezbytný, protože podle doposud platného zákona o MNV by v případě, že by stávající poslanci odstoupili ze své funkce, nemohlo dojít k oddělení Ždánic od střediskové obce, kterou jsou Malotice a tudíž by nemohl ani vzniknout samostatný MNV.

8.2.1990
se zúčastnili mluvčí OF Ždánice Josef Krupička a Stanislav Kubelka rady MNV Malotice, kde se upřesnily podmínky odtržení obce Ždánice a vznik MNV Ždánice a upřesnili se další kroky , které musí udělat OF Ždánice k dosažení vytyčeného cíle. Rada MNV Malotice se ještě jednou pokusila přesvědčit mluvčí OF o nesprávnosti kroků směřujících ke vzniku samostatného MNV Ždánice, ale mluvčí OF již odmítli na toto téma dále jednat.

10.2.1990
se sešlo páté shromáždění OF a projednalo a schválilo již definitivní postup ohledně odtržení obce Ždánice od střediskové obce a založení vlastního MNV a ke stávajícím poslancům MNV Malotice zvolené za obec Ždánice kterými jsou Olivová Marta, Jeřábek Jiří, Smrkovský Stanislav, Hervert Ladislav, Veselá Jarmila, Novotná Miroslava, Novotná Věra, Káninská Jana a Bílek Josef, navrhla doplnit o poslance za svých řad ve složení Krupička Josef, Kubelka Stanislav, Silvestr Bohuslav, Kurel Jiří, Husar Miloš, Holub Pavel, Hrdinová Marta a Balšánková Květoslava. Všichni navržení se svou kandidaturou souhlasí. Tento návrh předal Josef Krupička 15.2.1990 tajemnici MNV Malotice.
Od této chvíle nastupuje zákonný průběh celého odtržení obce Ždánice od Malotice a vznik samostatného MNV Ždánice, nyní se již nedá nic uspěchat, neboť na vedoucích místech Okresního národního výboru jsou stále lidé, kteří s těmito změnami nesouhlasí a tudíž je nutné dodržet zákon a jím stanovené lhůty, aby celý proces mohl dospět do zdárného konce.
Jana Káninská a Josef Krupička byli pověřeni členskou základnou OF, aby projednali rozdělení majetku mezi obě obce. Tato jednání nebyla jednoduchá a mnohdy docházelo k ostrým výměnám názorů. Jasně o tom mluví i počet jednání, kterých bylo šest, než došlo ke shodě a než bylo vše připraveno k zákonnému rozdělení majetku.
Mezi tím běžely zákonné lhůty stanovené zákonem o národních výborech.

25.4.1990
složili na zasedání pléna MNV Malotice slib navržení kandidáti za obec Ždánice : Josef Krupička, Stanislav Kubelka, Bohuslav Silvestr, Jiří Kurel, Miloš Husar, Pavel Holub, Marta Hrdinová a Květoslava Balšánková a stali se poslanci MNV Malotice. Od této chvíle měli poslanci za obec Ždánice v plénu většinu a mohli navrhnout oddělení obce Ždánice od střediskové obce Malotice.
Tento návrh byl okamžitě podán a odsouhlasen na jednání pléna MNV Malotice15.5.1990. Toto rozhodnutí muselo projít ještě schválením pléna Okresního národního výboru v Kolíně, zde bylo schváleno 28.6.1990.
Ustavující zasedání MNV Ždánice bylo stanoveno na 10. července 1990.
Prvního ustavujícího zasedání Místního národního výboru ve Ždánicích se zúčastnilo tolik občanů, že se ani nevešli do zasedací místnosti úřadu a mnozí stáli venku a poslouchali u otevřených oken úřadu. Vždyť je tomu 26 let a jeden měsíc, kdy byl národní výbor v obci zrušen a Ždánice byly přičleněny k Maloticům, tehdy se občanů na jejich názor nikdo neptal a přestože Malotice byly mnohem menší obec a většina tenkrát převládající zemědělské výroby byla ve Ždánicích, byla obec odsunuta na druhé místo a neměla nárok ani získat post předsedy MNV nebo tajemníka.
Ustavující zasedání řídil nejstarší poslanec pan Stanislav Kubelka, MNV Ždánice má 17 poslanců a 5 člennou radu.
Následovaly volby orgánů MNV předsedou byl zvolen Josef Krupička, místopředsedou Bohuslav Silvestr a tajemnicí Věra Novotná.
Byla zvolena rada MNV ve složení Josef Krupička, Jana Káninská, Bohuslav Silvestr, Jiří Kurel a Věra Novotná.
Před předsedou MNV a celou radou stál jasný úkol ukázat v co nejkratší době občanům plně funkční úřad a dovést obec a její občany k prvním svodným volbám, které jsou již stanoveny zákonem na 24.listopadu 1990.

24.listopadu 1990
proběhly první volby do zastupitelstva obce. Byly sestaveny dvě kandidátky po devíti kandidátech. Nové zastupitelstvo bude mít devět členů. Voleb se zúčastnilo 90 % voličů, kteří zvolili první zastupitelstvo v tomto složení: Krupička Josef, Kurel Jiří, Kubelka Stanislav, Šimra Josef ml., Novotná Věra, Starý František, Macháček Zdeněk, Kubelková Milena, Husar Miloš, takto vypadalo i pořadí podle počtu získaných hlasů.

28.11.1990
se konalo ustavující zasedání zastupitelstva. Starostou byl zvolen Josef Krupička, jeho zástupcem Jiří Kurel.
Do konce roku proběhly ještě dvě zasedání zastupitelstva.Na obou se schvalovali většinou administrativní věci týkající se nové legislativy v obecní samosprávě.

V roce 1991
se zastupitelstvo sešlo na třech zasedáních, do těchto zasedání se nepočítají tak zvaná pracovní zasedání, zastupitelstvo schválilo 8 obecně závazných vyhlášek, pronajalo obecní les, zavedlo sledování odpadu na Harendě a zajistilo oplocení a hlídání této skládky. Započalo se s postupným čištěním Panáku a začali se pořádat dětské dny a cvičení dětí, které zajišťovala Alena Krupičková..

V roce 1992
se zastupitelstvo sešlo na čtyřech zasedáních. Počátkem roku zemřel nejstarší člen zastupitelstva pan Stanislav Kubelka a na jeho místo podle volebního zákona nastoupila náhradnice paní Marta Hrdinová. V tomto roce započala jednání o předání vodovodu zpět do majetku obce, probíhala jednání o předání sokolovny do majetku obce, začalo se s rekonstrukcí telefonní sítě a s rekonstrukcí hrází rybníka. Úřad zakoupil výpočetní techniku a přijal na trvalý pracovní poměr účetní paní Ivanu Jeřábkovou.

V roce 1993
proběhlo šest zasedání zastupitelstva obce. Byl schválen a proveden převod vodovodu do majetku obce a vodovod byl pronajat. Byly stanoveny poprvé poplatky za likvidaci komunálního odpadu. Byl schválen a proběhl převod sokolovny do majetku obce a započalo se s její rekonstrukcí, která trvala několik roků. Byl schválen pronájem obecních pozemků firmě Sady Ždánice s.r.o. Dále byl schválen nákup osobního auta pro účely úřadu. Obec založila společnost s ručením omezeným s dalšími okolními obcemi za účelem výstavby skládky komunálního odpadu. Obec pořádala plavání pro místní děti v kolínském plaveckém bazénu.

Rok 1994
byl opět rokem volebním na konci tohoto roku proběhnou již po druhé volby do zastupitelstva naší obce.
Od tohoto roku začala obec ze zákona přispívat na provoz základních škol a též na zajištění autobusové dopravy, což bylo po začátku dost chaotické a právně špatně upravené, čímž docházelo mnohdy i nepříjemným jednáním o těchto záležitostech. Od tohoto roku začala obec pořádat výlety pro děti školního věku. Zastupitelstvo se k tomuto kroku rozhodlo po té co se nepodařilo najít náhradu za Alenu Krupičkovou, která počátkem roku zemřela a která do té doby vedla cvičení a plavání s těmito dětmi. Ukončené cvičení a plavání měly alespoň z části nahradit tyto výlety. Zastupitelstvo stanovilo počet zastupitelů pro nastávající volby a rozhodlo se snížit počet zastupitelů na sedm z důvodů nízkého počtu kandidátů do nadcházejících voleb. Od tohoto roku byla Okresním úřadem oficiálně uzavřena skládka na Harendě. Zastupitelstvo rozhodlo o vybudování svozného místa odpadu na Harendě, kde bude odpad ukládán do velkoobjemových kontejnerů a v těch potom odvážen na řízenou skládku odpadků do Radimi.

18. a 19. listopadu 1994
proběhly druhé volby do zastupitelstva obce. Na hlasovacím lístku se sešli tito kandidáti: Milena Kubelková, Jiří Kurel, Jaroslava Macháčková, Marta Hrdinová, Milena Moravcová, Josef Krupička, Ing. Libor Silvestr, Josef Šimra ml., Václav Hlušička, Ing. Jan Prokop.
Nové zastupitelstvo mělo 7 členů a bylo zvoleno v tomto složení: Krupička Josef, Kurel Jiří, Prokop Jan, Silvestr Libor, Hlušička Václav, Kubelková Milena, Macháčková Jaroslava.
Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo dne 2.12.1994. Starostou obce byl zvolen Krupička Josef, jeho zástupcem Kurel Jiří.
Do konce roku proběhlo zasedání zastupitelstva jednou a to dne 20.12.1994. Na zasedání se schvalovaly administrativní záležitosti týkající se legislativy v obecní samosprávě. Starosta seznámil přítomné s programem vlády na ozdravení ovzduší – jednalo se o vytápění domů ekologicky nezávadném. Dále byla předložena žádost o příspěvek na neinvestiční náklady na provoz školy, projednán návrh na plynofikaci a návrh na elektrické vytápění domů.
Dalším bodem programu bylo seznámení se s rozhodnutím OkÚ o zrušení místní skládky TKO na Harendě a následně o uzavření smlouvy s OÚ v Radimi na likvidaci TKO- z tohoto rozhodnutí vyplynul i návrh na zvýšení poplatku za likvidaci odpadu v obci.
V tomto roce založily obce Ždánice, Malotice, Barchovice, Třebovle, Cerhenice a města Pečky, Sadská a Poděbrady svazek obcí s názvem Ny-Ko ( okresy Nymburk, Kolín ). Svazek se zabýval likvidací komunálního odpadu a separací druhotných surovin, cílem svazku bylo od začátku roku 1995 zahájit podnikání v této oblasti. Sídlem svazku se stal Obecní úřad ve Ždánicích a předsedou správní rady svazku byl zvolen starosta obce Ždánice Josef Krupička.

Rok 1995
V roce 1995 proběhlo osm zasedání zastupitelstva. Byl schválen návrh na vybavení dobrovolného hasičského sboru, provedena oprava veřejného osvětlení v obci, koupena nová rotační sekačka na trávu, schválen příspěvek na výlet pro školní děti z obce a finanční podpora na pořádání dětského dne. Byly započaty opravy sokolovny, dotace na autobusovou dopravu a návrh a příprava na zřízení poštovního střediska.
Pro naprostý nezájem občanů byla zrušena místní knihovna. Okresní knihovna na základě počtu půjčených knih během roku rozhodla o zrušení místní knihovny ve Ždánicích a knihy převedla do okresní knihovny. Počet vypůjčených knih byl mizivý, přestože sama obec každý rok investovala do nákupu nových knih.
Svazek obcí Ny-Ko skutečně začal podnikat v oblasti nakládání s odpady. Svazek se rozšířil o další obce a v tomto roce již sdružuje 40 obcí nymburského a kolínského okresu.

Rok 1996
V roce 1996 se obecní zastupitelstvo sešlo celkem čtrnáctkrát. V tomto roce byla zřízena poštovna, která se nacházela v prostorách obecního úřadu, byly dokončeny opravy sokolovny a schválen její pronájem. Provedla se parková úprava, položily se obrubníky u bytovek č.142 a č.143. K novému osvětlení v obci přibylo veřejné osvětlení na hlavní silnici.
Na místním hřbitově byl zřízen rozptylový palouk. Na žádost rodiny Zedníkových, žijících na rozcestí u Svatých, byl schválen převod části katastrálního území obce Malotice do katastru obce Ždánice.
Ze zákona byla zrušena přestupková komise při OÚ ve Ždánicích a přestupky se řeší na MÚ v Kouřimi.
V polovině roku začal svazek Ny-KO hledat strategického partnera a po dlouhých jednáních byla vybrána dánská firma Marius Pedersen. Svazek obcí společně s Marius Pedersen založily 30.7. akciovou společnost s názvem NYKOS. V témže roce odsouhlasilo zastupitelstvo společnosti NYKOS vybudování dotříďovacího závodu na papír a plasty v sídle NYKOSU. Občané začali používat popelnice na svoz komunálního odpadu.

Rok 1997
V roce 1997 se zasedání zastupitelstva konalo osmkrát. Schválila se vyhláška o likvidaci komunálního odpadu a následné schválení cen za jeho svoz a likvidaci.
Od začátku roku se obec zapojila do systému separace domácího odpadu. V obci byly rozmístěny nádoby na sklo, papír a plasty.
Provedly se údržbové práce na zkulturnění prostor Panáku a instalace závory na horní přístupové cestě, aby byl znemožněn průjezd přes Panák a to proto, že zde začali návštěvníci tohoto místa odkládat odpad.

Dětský den v polovině roku a mikulášská besídka konaná na konci roku proběhly s velkým ohlasem. Tyto kulturní akce pro děti jsou plánovány i na další roky.

Dále se tak jako každý rok schvalovaly záležitosti administrativní a obecně závazné vyhlášky.

Rok 1998
V roce 1998 se obecní zastupitelstvo sešlo osmkrát. Při jeho zasedání se schválil návrh na přihlášení obce do programu obnovy venkova, kdy obce mohou žádat o dotace na jednotlivé akce. Po dohodě s dopravním inspektorátem v Kolíně byla obec osázena dopravními značkami. Důvodem byly stížnosti na nepřiměřenou rychlost v obci a nedávání přednosti v jízdě.
Ve dnech 13.-14.11. se konaly volby do obecního zastupitelstva.

Na konci roku 1998 byly zveřejněny výsledky voleb do obecního zastupitelstva. Bylo zvoleno 7 nových členů a to: Krupička Josef, Kurel Jiří, Prokop Jan, Silvestr Libor, Macháčková Jaroslava, Kubelková Milena, Hlušička Václav.
Při ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva, které se konalo 27.11.1998, byl starostou obce zvolen Krupička Josef a jeho zástupcem Prokop Jan.

Rok 1999
V roce 1999 se obecní zastupitelstvo sešlo celkem šestkrát. Vzalo na vědomí zamítnutí žádosti o podporu na výstavbu plynovodu v obci a zahájilo jednání o vytvoření mikroregionu Kouřimsko. Založení mikroregionu se uskutečnilo ještě v tomto roce a členem představenstva mikroregionu za obec Ždánice byl zvolen Josef Krupička.
Dále byly zastupitelstvu starostou obce předloženy výsledky žádosti o finanční podporu pro rok 1999 při akcích obnovy vesnice: Žádosti bylo vyhověno pouze ve dvou případech – oprava parkoviště a přístupové komunikace ke hřbitovu.
Z důvodu nutnosti ochrany ovzduší byly občanům distribuovány letáky s upozorněním na zákaz pálení umělých hmot a odpadů v domácích topeništích. Zastupitelstvo nechalo zhotovit letecký snímek obce a následně pohlednice s tímto snímkem. Rozhodlo o osazení nových vstupních vrat na hřbitov, které nechalo vyrobit v zámečnické dílně Jiřího Kurela v obci. Dále byla provedena oprava obou autobusových čekáren jak v obci, tak u Svatých Jánů a byl osázen Růžový palouček na místním hřbitově. Osázení provedlo zahradnictví Ing. Pavel Holub Ždánice.
Kulturní akce (dětský den, výlet, mikulášská nadílka) proběhly jako vždy za velké účasti dětí a k celkové spokojenosti všech zúčastněných.

Rok 2000
V roce 2000 obecní zastupitelstvo zasedalo šestkrát. V rámci projektu obnovy vesnic byla získána dotace ve výši 50% celkových nákladů na opravu chodníku ke Sv. Jánům, opravu budovy obecního úřadu a menší opravu sokolovny. Na obecním úřadě byly sníženy a zatepleny stropy. Vyměnila se elektroinstalace a celý úřad byl kompletně vymalován. Budova úřadu dostala i novou fasádu. Chodník ke Sv. Jánům byl kompletně rozebrán, zúžen, znovu osazen obrubníky a vyasfaltován. Další schválenou akcí byla příprava chodníku u hlavní silnice. Od kovárny k zastávce autobusu byly osazeny na straně k silnici obrubníky, předpokládá se zde vznik chodníku podle hlavní komunikace. Obec se podílela částečně výkopovými pracemi na postupné kabelizaci telefonního rozvodu. Dětské hřiště u bytovek se rozrostlo o pružinovou a klasickou houpačku a také o skluzavku do pískoviště. Následně bylo zvelebeno výsadbou keřů a okrasných dřevin. Naproti původní autobusové zastávce v obci byla postavena nová kovová zastávka, kterou pro obec vyrobilo zámečnictví Kurel. Na obecním úřadě byl zřízen nový systém zabezpečovacího zařízení a ten se napojil na centrální ostrahu objektů se sídlem v Kouřimi. Fotbalovému klubu obce byla poskytnuta finanční pomoc k dobudování sprch a šaten. Na hřišti u sokolovny byly odstraněny poškozené stromy.V tomto roce se podařilo založit dětské družstvo hasičů pod vedením pánů Husara a Lněničky.
Kulturní program, který byl věnován důchodcům, se vydařil k všeobecné spokojenosti všech.

Rok 2001
Pětkrát se sešlo obecní zastupitelstvo v roce 2001. Obec v tomto roce znovu získala dotaci z programu obnovy vesnice na vybudování autobusových zastávek. Obec zrekonstruovala zastávky u Sv. Jánů, na kterých byly zřízeny nástupní ostrůvky, zastávky směrem na Kutnou Horu a na Sázavu byly propojeny novým chodníkem.
Podařilo se vybudovat kanalizaci na dešťovou vodu pod budovou úřadu na Dolejšák, v těchto místech byla také opravena místní komunikace a postavena opěrná zeď u zvoničky na Dolejšáku, která má zabránit sesuvu tamního břehu. Během roku probíhala též údržba zeleně po celé obci a zvláště na kopci Panáku, kde došlo k razantnímu prořezání stromů a křovin.
V rámci dalších úprav dětského hřiště u bytovek byly opět vysázeny okrasné keře a dva stromy. Byla zakoupena motorová travní sekačka a nový křovinořez. V tomto roce došlo k pokácení pěti stromů na sokoláku, neboť byly napadeny hnilobou houbové plodnice. Tento radikální zákrok byl nutný, protože hrozilo napadení i ostatních stromů.
Zastupitelstvo rozhodlo o ukončení členství v mikroregionu Kouřimsko. Členství nepřineslo očekávaný efekt a s přihlédnutím na polohu a členitost vzniklého regionu se toto ani nepředpokládá.
Byly zhotoveny dva druhy pohlednic obce , o které byl mezi občany velký zájem.
Kulturní akce pro děti měly velký ohlas jako vždy.

Rok 2002
V roce 2002 zasedalo obecní zastupitelstvo šestkrát. Obec v tomto roce nezískala žádnou dotaci ani státní podporu, a tak byla nucena všechny akce investovat z vlastních zdrojů. Byla provedena oprava všech lapáků dešťové vody na místních komunikacích. V tomto roce přišla opět na řadu místní sokolovna. Bylo vybudováno parkoviště pro osobní vozy, opravena fasáda na části sokolovny, vyměněna zbylá okna a kompletně zrenovován byt sokolovny. Proběhla i rozsáhlá oprava střechy a okapů. Dále se uskutečnilo položení dešťové kanalizace od bytovek k Sokolské ulici skrz bývalý statek u Kurelů až k jasanu u Hošků, odtud se předpokládá pokračování kanalizace až k domu u Moravců. Během roku se zdařilo vybudovat autobusovou čekárnu ve směru na Lhotky. Na této čekárně se finančně podílely i obce Malotice a Barchovice.

Byl vysázen a upraven park před sokolovnou. Provedly se úpravy prostorů mezi hroby na hřbitově a každoroční údržby veřejné zeleně na Panáku. V tomto roce zasáhly některé obce v naší republice povodně. Naše obec poslala vybrané obci Zálezlice finanční příspěvek ve výši dvacet tisíc korun.
Ve dnech 1.-2.11.2002 se konaly volby do obecního zastupitelstva.

Ve dnech 1.-2.11.2002 se konaly volby do obecního zastupitelstva.

Výsledky voleb:nové zastupitelstvo bylo složeno z pěti členů.

Ve složení:Josef Krupička, Ing. Jan Prokop, Otakar Nehasil, Ing. Libor Silvestr, Ivana Jeřábková.

Při ustavujícím veřejném zasedání – dne 8.11. -byl starostou obce zvolen Josef Krupička.

Místostarostou obce byl zvolen Ing. Jan Prokop.

V roce 2003 se zastupitelstvo sešlo celkem šestkrát.

Zastupitelstvo schválilo nákup motorového postřikovače (na hubení plevelů ), zhotovení čekárny na zastávce autobusů , platbu na žáky základních škol. Dále schválilo přijetí branců na výkon civilní služby a oznámilo ukončení činnosti poštovny v obci.

Byl schválen rozpočet na rok 2003 a 2004, nákup služebního auta , byly vydány vyhlášky o volném pohybu zvířat v obci, poplatku ze psů a vyhláška o veřejném pořádku.

Obec vstoupila do honebního společenstva a založila mikroregion s obcemi Malotice , Barchovice a s městem Zásmuky. Schválena dotace na autobusovou dopravu.

Zastupitelstvo provedlo průzkum zájmu občanů o připojení na zemní plyn. Výsledkem byl minimální zájem občanů o připojení.

Dále byl schválen rozpočtový výhled od roku 2003 do roku 2006 a poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Tak jako v každém roce proběhly kulturní akce pro děti.

V roce 2004 se obecní zastupitelstvo sešlo osmkrát.

Byla schválena veřejnoprávní smlouva s městem Kouřim o projednávání přestupků.

Zastupitelstvo podalo žádost o dotaci z Evropských fondů na rekonstrukci sokolovny, ale žádosti nebylo vyhověno. Byly schváleny vnitropodnikové směrnice, kterými se obec musí řídit, byla vydána vyhláška o veřejném pořádku, čistotě obce a pořádání veřejných produkcí a dále vyhláška o místních poplatcích. Obec získala dotace na výstavbu chodníku u hlavní silnice a na rekonstrukci komunikace u Obecního úřadu

Byla uzavřena smlouva o tvorbě a údržbě internetových stránek. Na Dolejšáku byla vystavěna opěrná zeď při místní komunikaci.

Též proběhly kulturní akce pro děti.

V roce 2005 se obecní zastupitelstvo sešlo celkem desetkrát.

V tomto roce byla provedena změna smlouvy na pronájem orné půdy patřící obci. Během roku byly odprodány části obecních pozemků po upřesnění nebo dorovnání hranic u některých pozemků. Byl vytvořen školský obvod a schválena vyhláška o školském obvodu.

Zastupitelstvo schválilo termín a program oslav 700 výročí založení obce. Oslavy proběhly 30. července v areálu místní sokolovny. Tato akce byla hodnocena velmi pozitivně.

V obci byly provedeny natěračské práce – sloupy veřejného osvětlení, vrata a oplocení, zábradlí a závory a pod. Byla zakoupena profi sekačka na travní porosty.

Za pomoci úvěru a dotace byla zrekonstruována komunikace od obecního úřadu ke křižovatce do Sokolské ulice. Na sokolovně byly provedeny opravy střechy a komína , v ulici před sokolovnou a na křižovatce u Svatých Jánů se položily obrubníky podél chodníků.

V tomto roce se započalo s výměnou dopravních značek v obci. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2006 a během roku schválilo pět rozpočtových opatření.

Opět proběhly kulturní akce pro děti.

V roce 2006 se zastupitelstvo obce do této doby sešlo pětkrát.

Schválilo dohodu s městem Kouřim o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí. Byla přijata dotace na do vybavení hasičského vozidla o vysokotlaké hasící zařízení. Obec za pomocí úvěru a obdržené dotace zrekonstruovala části komunikace a chodníků u vývěsky.

Obec neobdržela v požadované výši dotaci na víceúčelové hřiště a proto je nutné rozdělit investici na další rok.

V rámci mikroregionu obdržela obec dotaci na výměnu vývěsek. Zastupitelstvo schválilo počet zastupitelů na další období, návrh dotací na rok 2007 a rozpočtový výhled na rok 2007-2008.

20.10.-21.10.2006 se budou konat volby do zastupitelstva obcí.

Rok 2007
V tomto roce probíhaly částečné opravy a rekonstrukce sokolovny – odpadů, šatny, sociálního zařízení a služebního bytu.
Byla dokončena výstavba víceúčelového hřiště plánovaného ke sportovnímu využití.
Proběhla částečná rekonstrukce chodníků a komunikací. Generální oprava postihla i hasičskou stříkačku a byly zakoupeny pracovní stejnokroje pro hasiče.
Ke konci roku byl zakoupen do sokolovny kotel na uhlí, který je plně automatizován.
Celoročně probíhá v obci údržba travnatých ploch, dřevin a komunikací.


Rok 2008
První větší akcí, která v tomto roce proběhla, byla oprava kabelu veřejného osvětlení.
Obec zahajuje svoz bioodpadu, pomocí přistavených kontejnerů, se svozem jednou za dva týdny.
V září je dokončeno územní rozhodnutí ohledně plánované tlakové kanalizace.
V říjnu proběhly volby do krajských zastupitelstev. V těchto volbách také kandidoval starosta obce, Josef Krupička – za pravicové Hnutí Starostové a nezávislí.


Rok 2009
Na Obecním úřadě se po obdržení dotace vytváří pracoviště tzv. Czech Point. Ten umožňuje občanům nahlédnout do výpisu z katastrů a nemovitostí, trestních rejstříků, bodového systému atd..
Dochází k rekonstrukci dětského hřiště, které bylo oploceno a nainstalovány nové hrací prvky.
Na hřbitově je provedena oprava vodovodního řádu následkem posunu spodních vrstev zeminy.
Pokračují opravy v sokolovně a provádí se každoroční údržby v obci.
V červnu proběhly volby do Evropského parlamentu – bohužel za velmi nízké účasti občanů.


Rok 2010
Obec získala od Středočeského kraje dotaci na rekonstrukci tzv. staré Ždánické cesty, která je součástí připravovaného projektu Stezky ovocnářské. Její využití pro cyklisty, kolečkové brusle a příjemné procházky je pro občany vítaným zpestřením.
Probíhají opravy hřbitova, zeleně a ořezy stromů.
V červnu proběhly volby do poslanecké sněmovny.
V létě, již po několik let, jezdí ždánické děti na výlet. Na čtyři dny na Horku nad Sázavou. Výlet pořádá Obecní úřad.
V říjnu proběhly volby do místních zastupitelstev. Starostou obce se stal dosavadní starosta – Josef Krupička.