ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Zadání úzeního plánu Obce Ždánice

Obec rozhodla o vypracování územního plánu. Co to znamená pro obec samotnou, ale jaké záruky i povinnosti to přinese občanům se můžete dočíst ve vysvětlujícím článku.

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy na vypracování zadání územního plánu obce usnesením č. 11/2007. Práce na zadání územního plánu začnou probíhat od měsíce ledna 2008. Ukončení zadání se plánuje na září 2008. Občané budou průběžně informováni a budou mít možnost se k zadání vyjadřovat , vznášet připomínky a navrhovat například pozemky k budoucí zástavbě.

Územní plán je územně plánovací dokumentací, která stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Podle nyní platného stavebního zákona nelze povolit stavbu mimo intravilán obce. Z tohoto důvodu by se obec nemohla do budoucna rozšiřovat. Tudíž územní plán se stává nezbytnou nutností obce. Územní plánování je obor, který nás omezuje, ale zároveň i chrání. Ochrana by měla spočívat zejména v zabránění škodlivých a spekulativních zásahů v našem prostředí. Územní plánování může být silným politickým dokumentem chránící občany a zájmy celé obce. Územní plánování se také, ale může stát obětí diskutabilních snah jednotlivců a tím občany a svou obec i dlouhodobě poškodit. Pravdou zůstává, že územní plán není všemocným dokumentem. Ochrání a zabezpečí opravdu významné věci, nesleduje podrobnosti (což je na druhou stranu také dobře). Neochrání nás před vzhledem budov, které se nám nelíbí, před vysokými ploty a pod. Naopak, může nám pomoci se zmírněním zatížení našeho prostředí, ovlivní umístění jednotlivých funkcí. Územní plán ovlivní, zda v sousedství může vyrůst nový například supermarket, nebo čtvrť rodinných domů. Pro to, aby se mohl územní plán vytvořit, je nezbytné získat informace od lidí, kteří zde žijí. Zjistit jejich potřeby, poznat přírodní a kulturní hodnoty. Znát ekonomii, sociální vazby a řadu dalších faktorů. Proto bude probíhat několik průzkumů i mezi občany. Z těchto důvodů je nutné, aby si občané a majitelé pozemků včas rozmysleli zda chtějí své pozemky popřípadě zahrady nechat zastavět nebo ne. Po provedení tzv. „průzkumů a rozborů“ se vypracovává zadání územního plánu. Jedná se o strategický dokument, který obsahuje úkoly a cíle pro zpracovatele územního plánu. Je to jakási osnova toho, co se má v tomto závazném dokumentu objevit a co žádoucí naopak není. Záběr je poměrně široký, od životního prostředí, přes dopravu, plochy zástavby (kde, v jakém rozsahu a hlavně jaké) až k názorům veřejnosti, které vyplývají z různých průzkumů, anket, apod. Občané budou mít možnost seznámit se s tzv. „problémovým výkresem“, který se většinou pozastavuje nad nejdůležitějšími podněty, problémy a navrhuje možnosti řešení (například velmi rámcově vymezené určení nových zastavitelných ploch). Připomínky a podněty je třeba k zadání a následně dalším stupňům dokumentace vznášet, protože další změny územního plánu v krátkém intervalu po schválení nového, by byly kontraproduktivní pro nás všechny i pro obec.

You may also like...

Napsat komentář